Zondagsbrief/Liturgie

Kootwijkerbroek, zondag 20 oktober 2019

Voor de dienst zingen: NLB 822                    Wij trekken maar verder

Orgelspel


DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Welkom

Zingen: (staande) NLB 275: 1-5               Heer onze Heer, hoe zijt gij aanwezig

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen: Lied van Verwondering (Alfred Bronswijk, uit: van Harte, melodie lied 302)

Wij leven van verwondering
en uit een diep vermoeden,
dat in en om ons leven heen,
een hand ons wil behoeden,
Dat er een hart is die ons draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
dat God ons leidt ten goede.

Wij leven dwars door vragen heen,
met tere zekerheden,
dat ondanks voor- en tegenspraak,
hier kwetsbaar wordt beleden,
dat er een hand is die ons draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
dat God deelt in ons heden.

Wij leven het mysterie uit,
de waarheid, ongemeten,
dat al ons denken bovenuit,
in ons een heel diep weten,
weet dat een hand ons leven draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
die ons een God wil heten.

Kyriëgebed
afgesloten met:
NLB 301e Kyrië eleison

Glorialied: NLB 304                      Zing van de vader

DIENST VAN HET WOORD

Gebed

zingen: NLB 335 (3x zingen)    Hoor het woord

Voor oud en jong

Zingen: NLB 290,                     Lied van Pasen (andere melodie).

(kinderen gaan naar de kindernevendienst)

schriftlezing: Genesis 32: 23-32         Lector Gijs Schut

zingen: NLB 607:1 en 3                        Gij zijt voorbijgegaan

Overweging

Orgelspel

Zingen: NLB 1000: 1, 4 en 5                Wij zagen hoe het spoor van God

(kinderen komen terug uit de kindernevendienst)

Zingen: ELB 262                                   Uw Woord is een lamp voor mijn voet.

DIENST VAN HET ANTWOORD

Een Geloofsbelijdenis

Dank gebed en voorbeden
Afgewisseld met: NLB 415: 1             Zegen ons Algoede

Collecten
Gebed.
Goede God,

wie een kind bij de oppas heeft kan dat nu ophalen

zodat we straks bij de zegen allemaal samen zijn

Slotlied: (staande) NLB 822          Wij trekken maar verder

Wegzending en zegen

Orgelspel