Agenda

Datum Tijd Agenda
5-mei 9.30 Koffie drinken Froukje en Jim Bakker
7-mei 20.00 uur Moderamen
15-mei 20.00 uur Kerkenraad
14-mei Gemeentemaaltijd
19-mei 9.30 Koffiedrinken Anneke Mostert-Anneke Goorhuis
2-jun 9.30 Koffiedrinken Lida Groot Boerle-Jantine Hazeleger
4-jun 20.00 uur Moderamen
12-jun 20.00 uur Kerkenraad