Beleidsplan

De Gereformeerde Kerk van Kootwijkerbroek wil een zorgzame gemeenschap zijn waar Gods aanwezigheid gevierd wordt in de erediensten op zondag en het omzien naar elkaar ook door de week gestalte krijgt.

In deze gemeenschap dient er ruimte te zijn voor iedereen, in het bijzonder voor jeugd en jongeren, om te zoeken naar nieuwe vormen van kerk-zijn, waarbij geloofsverdieping en geloofsoverdracht centraal staan. Het geloofsgesprek tussen generaties verdient daarbij speciale aandacht.

Pastoraat

Bij het pastoraat gaat het om omzien naar elkaar. Met ‘bidden en werken’ levert iedereen binnen de gemeente hier, naar eigen vermogen en talenten, een bijdrage aan. De herderlijke zorg is een taak van predikant, wijkouderlingen en pastorale werkers. De gemeenteleden verlenen de basissteun, van het sturen van een kaartje tot het bieden van een luisterend oor.

Diaconaat

Het is de taak van de gehele gemeente, een ieder naar zijn of haar eigen gave, diaconaal en missionair bezig te zijn. We denken hierbij niet alleen aan onze eigen gemeente, maar zeker ook  maatschappij gericht. De boodschap van het Evangelie uitdragen door woord en daad.

Omzien naar de ander: dichtbij: concrete hulp als de gemeentelijke instantie “Zorg en welzijn  gemeente Barneveld“ geen hulp kan of wil bieden. Veraf: Kerk in Actie, Werelddiaconaat, instellingen, die extra, in dit geval vaak financiële hulp, nodig hebben.

Missionair werk

De gemeente dient zich in woord en daad voortdurend bewust te zijn van haar missionaire taak: elk lid behoort een leesbare brief van Christus te zijn.

Jeugd- en jongerenwerk

De jeugd heeft de toekomst! De gemeente wil de jeugd bij de kerk betrekken en betrokken houden. Ouders dragen, naar eigen vermogen, bij aan de geloofsopvoeding van de jeugd. GJT, jeugdouderlingen en catecheten werken actief aan dit streven.

Eredienst en liturgie

De gemeente komt iedere zondag bijeen om God te aanbidden, de lofzang gaande te houden en actueel onderricht uit de Schrift te ontvangen.De liturgiecommissie bezint zich voortdurend op de vormgeving van de vieringen.

Ontmoeting, toerusting en opbouw

Ontmoeting, bij diverse activiteiten, is dé bouwsteen voor de opbouw en toerusting van de gemeente. Dit kan nog meer gestimuleerd worden. Catechese, de wekelijkse eredienst, onderlinge gesprekken enz. zorgen voor geloofsverdieping en –overdracht en daarmee ook voor goed toegeruste leden.

De kerkenraad bewaakt het beleid aangaande deze punten, die uitvoering zijn beschreven in de plannen van de commissies zelf (GJT, MDW, LC, CvK, CvD)

Versie 3,

vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 11 februari 2015.