Commissies

Op deze pagina is algemene informatie te vinden over de verschillende commissies binnen de gemeente.

Missionair-diaconale werkgroep

De missionair-diaconale werkgroep is opgedeeld in twee werkgroepen met ieder hun eigen taak.

Taakomschrijving werkgroep diaconaat

Diaconaat is dienst aan de naaste. Diakenen hebben als taak in het bijzonder bezig te zijn met concrete dienstverlening, het scheppen van voorwaarden hiertoe, alsmede het opwekken en toerusten van de gemeente tot onderlinge dienstverlening.

Taakomschrijving werkgroep missionairwerk

Een eerste en blijvende taak is het zich bezinnen op wat voor de gemeente de opdracht om missionair te zijn vandaag betekent. Missionair werk valt onder te verdelen in de begrippen zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking (ZWO).

Commissie voor het gemeentediaconaat

De commissie voor het gemeentediaconaat is verantwoordelijk voor de naastenzorg binnen de gemeente en valt onder de werkgroep diaconaat.

Liturgiecommissie

De leden van de liturgiecommissie komen circa 4 keer per jaar bij elkaar, waarin onder andere de volgende zaken besproken worden:

  • Evalueren bijzondere diensten.
  • Sommige bijzondere diensten voorbereiden.
  • Nieuws vanuit de kerkenraad wordt besproken, als het met liturgische aangelegenheden te maken heeft.
  • Vragen, opmerkingen, suggestiesvanuit de gemeente worden behandeld.

College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters draagt zorg voor de materiële en financiële voorwaarden van de gemeente.

Betalingen

Alle overmakingen voor de kerk en commissies lopen via de volgende rekeningnummers van de Gereformeerde kerk te Kootwijkerbroek:

NL26RABO 0305.524.755 Rabobank Gelderse Vallei.

Postbankrekening Kerk: NL95INGB0000917967.

Vermeld bij u betaling een goede omschrijving en voor welke commissie de betaling bedoeld is.

Verjaardagsfonds

De opbrengst van dit fonds komt ten goede aan het onderhoudsfonds van de kerk . Mw. M. Hazeleger-van Wikselaar is verantwoordelijk voor de organisatie van dit fonds.

Boekhoudster

J.H. van Doorn-Jansen