Ontmoeten op de Veluwe

Ontmoeten op de Veluwe
Editie 2019-02
Editie 2019-3 kan na opgave toegestuurd worden
Editie 2019-4 kan na opgave toegestuurd worden
schwekoo@online.nl
Inhoud
- “Ik ben met jullie!”
- Even voorstellen: ds. Erik Schuitemaker
- Bezoek aan kerkenraden en predikanten / kerkelijk werkers
- Pionieren op de Veluwe
- Vanuit de ringen
- Bijeenkomst predikanten met bijzondere opdracht / algemene dienst
- Negen nieuwe ambtsdragers
- Klimaatmars
- Onbezorgd vakantie vieren: het vakantiebureau
- ‘Christus als hovenier’ – Ida Gerhardt
- Informatie over de Classis

“Ik ben met jullie!
En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. Matteüs 28,20 Jezus spreekt bemoedigende woorden, woorden van ondersteuning. Ik ga niet meer met jullie van dorp naar dorp en van stad naar stad. Maar je staat er niet alleen voor. Ik ben erbij! Mooi als iemand dat tegen je zegt als je ziek bent en naar het ziekenhuis moet: “Ik ga met je mee, je hoeft niet alleen te gaan.” Troostend als een vriend zegt: “Ik zie dat je het moeilijk hebt. Ik zou graag willen helpen, maar ik weet niet zo goed hoe. Maar weet, ik bid voor je!” Bemoedigend als
ambtsdragers van een naburige gemeente oog hebben voor de problemen waar jullie als kerkenraad mee te kampen hebben. Want kerk ben je nooit alleen, het doet je goed te weten dat er schouders zijn die mee willen dragen.
Pasgeleden vroeg iemand mij wat mijn eerste bevindingen waren van de ontmoetingen met de kerkenraden en predikanten in classis Veluwe. Ik vertelde hem dat ik van alles tegenkom. Gemeenten die ogenschijnlijk goed draaien, die voldoende ambtsdragers hebben en waar de kerkbanken op zondag gevuld zijn. Maar waar óók gezegd wordt: wij merken dat de betrokkenheid afneemt. Kleine, kwetsbare gemeenten die zich zorgen maken over de toekomst. Hoe lang kunnen
we het nog volhouden? Hoe komen we in contact met de jeugd? Wie neemt het pastorale werk over als ik binnenkort stop? Reële vragen waarmee je behoorlijk in de maag kunt zitten. Bijzonder om te zien dat de situatie waarin deze kleine, kwetsbare gemeenten zich bevinden niet automatisch leidt tot passivisme of somberheid. Men zoekt naar manieren om híer en nú kerk te zijn in en voor het dorp.
Al pratend moest ik denken aan ontmoetingen met mensen die ernstig ziek zijn en weten dat ze afscheid moeten nemen van het leven. Allerlei gevoelens kunnen dan boven komen. Boosheid, vertrouwen, vertwijfeling: ‘waar is God?’. Ik heb me meerdere keren verwonderd over iemand die zegt: “Ik realiseer me dat het leven eindig is. Maar dat is niet alleen verlies, het geeft ook verdieping aan m’n leven. Ik maak me niet meer zo druk om allerlei arbitraire dingen, ik kan – meer dan eerst – genieten van het moment.” Zorgvuldigheid is hier geboden; we kunnen zo’n getuigenis niet algemeen maken. Het is niet aan mij om voor een ander in te vullen hoe hij zijn verlies moet beleven, hoe zij hoort om te gaan met tegenslagen. Ondersteunen betekent dat je luistert naar de ander, naar haar verhaal, zonder ermee aan de haal te gaan. Trouw blijven, niet weglopen en passend hulp bieden.
Mijn gesprekspartner en ik filosofeerden wat door: of we er nu aan willen of niet, ieder van ons zit in hetzelfde schuitje. We zijn eindige mensen en dat geldt ook voor de gemeente die mij lief is. Dit is echter niet het laatste woord. Hier klinkt het grote MAAR van het evangelie: het vertrouwen dat mijn eindigheid en de eindigheid van de gemeente van Christus niet absoluut is. Met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we ons geloof in de Gekruisigde én Opgestane Heer. Hij spreekt vandaag, híer en nú. Zijn Woord van liefde en recht, verzoening en genade houdt stand vandaag en morgen, alle dagen van mijn leven, alle eeuwen van de kerk.
De Opgestane Heer is ons nabij, in leven en in sterven, tot aan de voltooiing van deze wereld.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Even voorstellen

Ik ben Ds. Erik Schuitemaker, predikant van de Hervormde Gemeente in Elburg.
Zondag 17 maart jl. was voor mij een mooie en feestelijke zondag. In de morgendienst in de Grote kerk van Elburg werd ik als visitatiepredikant verbonden
aan de classis Veluwe. Ds. Wilbert van Iperen leidde het moment van de verbintenis en gaf mij de zegen. Naast mijn werk als gemeentepredikant ga ik de komende periode dus ook werk voor de classis doen als voorzitter van het college voor de visitatie. Zelf leidde ik de dienst en we lazen uit 1 Korinthe 1. De dynamiek van eenheid en verscheidenheid, wat al in de gemeente van Korinthe speelde, spreekt mij nog steeds aan. Het is goed om te bedenken, dat we blij mogen zijn met verscheidenheid. Verscheidenheid is rijkdom van de kerk en geen armoede! De Here God heeft ons gelukkig niet allemaal hetzelfde gemaakt. We zijn allemaal verschillend en ieder heeft zijn eigen, persoonlijke gaven. Tegelijk is er de spanning
om toch met elkaar lid van die éne gemeente te zijn. Paulus heeft het daar ook over in 1 Korinthe. Gelukkig bedoelt hij niet dat we allemaal hetzelfde moeten denken en het over alles eens moeten zijn. Het gaat om eenheid in verscheidenheid en dan zo dat we met onze eigenheid en verschillen in een grote kring gericht staan op het middelpunt. In de kerk is in feite een grote kring van mensen, jong en oud, die in een grote kring om Jezus staan. Wie Jezus is en wat Hij voor ons deed en ons leerde, dat vormt het midden van de kring. Hoe verschillend we ook zijn: de liefde van
God in Jezus Christus bindt ons samen en geeft trouwens ook een heleboel ruimte in de kring. Het was fijn om deze dienst te beleven.
Het werk van de visitatie is mij niet onbekend. Van 2005- 2015 was ik al voorzitter van het college voor de visitatie in Gelderland. Dat was toen nog met een grote groep visitatoren in een groot gebied. Intussen is dat allemaal veranderd. Het college voor de visitatie in onze classis Veluwe bestaat nu uit twaalf visitatoren. Waarschijnlijk weet u dat de zogenaamde reguliere visitatie is vervallen uit de kerkorde. In plaats daarvan hebben de gemeenten de taak gekregen elkaar onderling in de ringen te ontmoeten. De buitengewone visitatie is nog steeds een belangrijke taak voor het college. Als predikant in Elburg en eerder als predikant in Nunspeet heb ik de Veluwe
intussen goed leren kennen. Een paar weken geleden leidde ik ergens een kerkdienst en de kerkenraad was ervan op de hoogte dat ik zou gaan werken voor de visitatie. Na de dienst zei iemand dat hij het een fijne dienst had gevonden, maar dat hij mij niet snel weer terug hoopte te zien. Daar moesten we allemaal even om glimlachen, maar we hebben ook nog even stilgestaan bij deze opmerking. Veel mensen denken inderdaad dat een visitatie heel vervelend is. Als je beroep moet doen op visitatoren dan is de nood in je gemeente wel heel hoog gestegen. Inderdaad is het meestal niet makkelijk om in een situatie te komen, waarbij je merkt dat je er met elkaar niet uitkomt. Gevoelens van boosheid of frustratie kunnen dan maken dat je een hekel krijgt aan het kerkenwerk. Daarbij komt dat iedereen graag zijn eigen boontjes dopt. Hoe dan ook: het werk van de visitatie is vooral positief bedoeld.
Visitatoren komen niet om ambtsdragers of gemeenteleden te veroordelen. In de eerste plaats komen ze om te luisteren en te begrijpen en dat helpt vaak al om te midden van allerlei emoties een beter beeld te krijgen van wat er in feite speelt. Visitatoren kunnen dan een advies geven of een andere weg wijzen, zodat je uit de narigheid kunt komen. Visitatoren zijn daarbij getraind in conflictbeheersing en/of bemiddeling of kunnen daar indien gewenst nog andere hulp bij zoeken.
Als visitator merk je vaak, dat predikanten of kerkenraden lang wachten met een verzoek om hulp. Hoe begrijpelijk ook: het is de vraag of het verstandig is. Het is wijs om tijdig aan de bel te trekken voordat moeilijke zaken of onenigheid uitgroeien tot grote conflicten. Als je op tijd hulp inroept is de schade vaak minder groot. De komende tijd hoop ik met het team van visitatoren gemeenten en kerkenraden zo goed mogelijk bij te kunnen staan. U kunt mij daarvoor bellen op telefoonnummer
0525- 655699 of per mail benaderen: jfschuitemaker@gmail.com.

Bezoek aan kerkenraden en predikanten / kerkelijk werkers
Met ingang van het kalenderjaar 2019 ben ik gestart met het bezoeken van kerkenraden en predikanten / kerkelijk werkers in classis Veluwe. Dit jaar hoop ik zo’ 40 gemeenten beter te leren kennen. De eerste ervaringen zijn wat mij betreft positief. Gastvrije ontvangst en open gesprekken over geloof, kerk zijn in deze tijd, kansen die we zien en zorgen die ons bezighouden. Het lukt natuurlijk niet om overal tegelijk te zijn. Als u specifieke vragen hebt of iets wilt bespreken,
schroom dan niet contact met mij op te nemen.

Pionieren op de Veluwe
In de vorige nieuwsbrief hebben we kennisgemaakt met twee pioniersplekken: ‘De Sleutel’ in Apeldoorn en de pioniersplek i.w. ‘Kruispunt Wezep’. Misschien lijkt pionieren u of jou ook wel wat? Op 20 mei a.s. is er een verkendag pionieren in Ermelo (Zalencentrum Ermelo, Stationsstraat 137). Op de site van de PKN lezen we over deze bijeenkomst: Ben je benieuwd naar wat pionieren is? Of loop je met ideeën rond om te gaan pionieren? Dan is een verkendag iets voor jou! Op een verkendag pionieren wordt je breed geïnformeerd over pionieren: Je krijgt een overzicht van de laatste ontwikkelingen op pioniersgebied, er wordt uitgelegd wat pionieren wel en niet is en je krijgt informatie over hoe je zelf zou kunnen beginnen.
Op een verkendag is ook altijd een pionier aanwezig die iets vertelt over zijn of haar pioniersplek. Zo krijg je meteen een beeld van hoe pionieren er in de praktijk uit ziet. Uiteraard is er ook de gelegenheid tot het stellen van vragen aan de pionier.
Van 15.00 tot 17.00 uur is er een bijeenkomst voor predikanten en kerkelijk werkers. ‘s Avonds van 19.30 tot 21.30 uur zijn kerkenraadsleden, gemeenteleden en andere geïnteresseerden van harte welkom. Zie voor meer informatie en aanmelden: https://www.lerenpionieren.nl/verkendagen/
Vanuit de ringen
Prof. dr. Leo Koffeman ontkracht vier misverstanden over de ringen. Zo wordt gedacht dat het een nieuwe bestuurslaag is en dat er meer op de schouders van toch al drukke ambtsdragers komt te liggen. Ambtsdragers zijn natuurlijk van harte welkom bij activiteiten van de ring, maar de doelgroep is veel ruimer. Ook de invulling van de activiteiten is niet gebonden aan een bepaalde vorm. Ontmoeten kan op veel verschillende manieren, er is dus alle ruimte voor creativiteit.
Wilt u activiteiten van de ring opnemen in uw kerkblad en andere communicatiemiddelen, zodat zoveel mogelijk gemeenteleden op de hoogte zijn van de activiteiten die aangeboden worden? Zie voor het stuk van Koffeman: “Ringen maken het werk van kerkenraden en classicale vergaderingen eenvoudiger” op de site van de Protestantse Kerk.
Ring Apeldoorn
Op 24 april komt de ring Apeldoorn bij elkaar in ‘Het Hoogepad’ te Beekbergen. Het onderwerpvoor deze avond is: hoe kun je pastorale zorg verlenen bij een krimpend aantal ouderlingen en bezoekvrijwilligers. De organisatie is in handen van de kerkenraad van de Hervormde gemeente Beekbergen. Aanvang: 20.00 uur; inloop vanaf 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom.
Bijeenkomst predikanten met bijzondere opdracht / algemene dienst
Als moderamen van de classis hebben we op 21 maart een ontmoeting gehad met
predikanten in algemene dienst en predikanten met een bijzondere opdracht. U kunt hierbij denken aan geestelijk verzorgers in verpleeghuizen en de krijgsmacht, interimpredikanten etc. Het was goed elkaar te ontmoeten en we hebben uitgesproken deze contacten graag te onderhouden. Als plaatselijke gemeente kunnen we veel leren van de ervaringen van predikanten die handen en voeten geven aan en reflecteren op het geloof in een ‘seculiere context’, m.a.w.: buiten de muren van de kerk of in de begeleiding van moeilijke processen in gemeenten. Ook voor de lokale gemeente kan het verrijkend zijn een predikant van ‘buiten’ te vragen om bv. tijdens een gemeenteavond of een ringactiviteit te vertellen over zijn of haar werk.
Er zijn ook concrete afspraken gemaakt: we zetten in op een jaarlijkse ontmoeting en een van deze predikanten zal als adviseur aanwezig zijn bij de vergaderingen van de classis.
Bezinningsproces leidt tot negen nieuwe ambtsdragers
In de Hervormde (wijk)gemeente te Ermelo zag de kerkenraad, bij wisseling van de wacht, negen vacatures tegemoet. Voor de zittende kerkenraadsleden geen reden om bij de pakken neer te zitten. Men ging het gesprek aan met een groep betrokken gemeenteleden. Dat leverde meer op dan alleen vervulde plaatsen in de kerkenraad. Zie voor het artikel de link op de Facebookpagina van Classis Veluwe of de site van de Protestantse Kerk:
https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/ambtsdragers-gezocht-bezinningsproces-hervormde-ge
meente-ermelo-levert-meer-op-dan-ambtsdragers-alleen/

Klimaatmars – verslag van ds. Atzo Nicolai
Het was koud, nat en de wind gierde over de Dam in Amsterdam. Maar tegelijk was het hartverwarmend en hoopgevend om mee te doen met de klimaatmars die op 10
maart gehouden werd. Te midden van 40.000 deelnemers voelde ik me opgenomen in een beweging die goede moed geeft voor de toekomst van onze aarde.
Veel gezinnen met jonge kinderen en jongeren, begrijpelijk want de echt ingrijpende gevolgen van de opwarming van de aarde zullen zich in de toekomst laten voelen, wanneer de kinderen volwassen zijn. Maar ook veel ouderen, waaronder ikzelf, tot wie het langzaam begint door te dringen dat we in de afgelopen dertig jaar te veel kansen hebben laten liggen om tijdig in te grijpen. Maar, zeg ik dan dan tegen mezelf, beter laat dan nooit (met toch wel een schuldig geweten).
Op het station in Amersfoort begon de mars al. Het perron stond vol demonstranten, iemand verkleed als duiker als een levende herinnering aan de lage ligging van Holland. Velen met spandoeken, waarvan de letters al begonnen door te lopen, maar met een heel duidelijke boodschap, bijvoorbeeld: ‘Zeg poolkapje, waar ga je henen’. Een sfeer die me deed terugdenken aan 1984, de laatste keer dat ik aan zo’n demonstratie had meegedaan. Mensen raakten heel makkelijk met elkaar in gesprek, in de trein kwam ik tegenover een mevrouw te zitten die later de directeur bleek te zijn van de organisatie Natuur en Milieu. Ik heb met rode oortjes geluisterd naar haar verhaal wat tegelijk verontrustend en bemoedigend was. Zij doordrong me van de ernst van de situatie: klimaatverandering en de afname van de biodiversiteit zijn grote bedreigingen van de leefbaarheid van de aarde. Maar zij haastte zich om ons ervan te verzekeren dat het niet te laat is. Tenminste, wanneer de afspraken die in Parijs gemaakt zijn daadwerkelijk worden nagekomen. Ze vertelde ook hoe je zelf als individu niet machteloos hoeft te blijven: elke stap die je zet om je ecologische voetafdruk te verminderen, is er één. En doe vooral wat binnen je mogelijkheden ligt
en ja, wat ook leuk kan zijn. Je kunt er een sport van maken om milieubewuster te leven en plezier krijgen in het onderzoeken van de vele manieren die daarvoor bestaan. En, zeg ik er als Christen bij, dan gehoorzamen we aan de Schepper van hemel en aarde die ons vraagt zo zorg te dragen voor Zijn schepping dat Zijn schepsels ook in de toekomst kunnen groeien en bloeien.
Atzo Nicolai, Predikant Protestantse Gemeente Barneveld

Onbezorgd vakantie vieren!
Graag wijs ik u op een organisatie die vakanties organiseert voor mensen voor wie vakantie niet vanzelfsprekend. Zij schrijven over hun vakantieaanbod: Senioren met een kleiner wordend sociaal netwerk, mensen met een (intensieve) zorgvraag en
mantelzorgers en hun thuiswonende partner met dementie kunnen tijdens deze weken genieten van een heerlijk onbezorgde vakantie. Vrijwilligers verzorgen het programma, verlenen zorg en bieden een luisterend oor. Aandacht voor de gasten en plezier staan voorop! De vakantieweken vinden plaats in aangepaste hotels op prachtige plekken in Nederland. Zo bieden we onder andere vakantieweken in Nieuw Hydepark in Doorn, IJsselvliedt in Wezep, Dennenheul in Ermelo en De Heerenhof in Mechelen. Hartje zomer kunnen gasten ook kiezen voor een vaarvakantie op het aangepaste Vakantieschip de Prins Willem Alexander. De vakantieweken hebben een open christelijk identiteit waarbinnen iedereen welkom is. Tijdens de gehele
vakantieweek is er een pastor aanwezig die voorgaat in de zondagse viering en die beschikbaar is voor een goed gesprek. De vakantieweken worden georganiseerd in samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland. Kent u mensen in uw kerkelijke gemeente (of daarbuiten) voor wie een dergelijke vakantieweek een fijne mogelijkheid kan zijn, attendeer hen eens op de mogelijkheden! Voor diverse vakantieweken in 2019 zijn we nog op zoek naar gediplomeerde zorgvrijwilligers.
Meer informatie of aanvragen vakantiegids? Mail ons via: info@hetvakantiebureau.nl of bel met
(0343) 74 58 90 Kijk ook eens op onze website: www.hetvakantiebureau.nl

Christus als hovenier
Ida Gerhardt
Eén Rembrandt kende als kind ik goed:
de Christus met de grote hoed
wandelend in de ochtendstond.
En, naar erbij geschreven stond:
Hij was een hovenier.
En nòg laat ik mijn tranen gaan
als in de gaarde ik Hem zie staan,
en – wat terzijde – in stille schrik
die éne, zij die dacht als ik:
Het was de hovenier.
O kinderdroom van groen en goud -
géén die ontnam wat ik behoud.
De laatste hoven naderen schier
en ijler wordt de ochtend hier.
Hij is de hovenier.

Informatie over de classis
Website Classis Veluwe: www.pknclassisveluwe.nl .
We wijzen u ook op de Facebookpagina van onze classis: Classis Veluwe  Protestantse Kerk . Ook daar vindt u informatie over activiteiten, impressies van bijeenkomsten en andere relevante informatie vanuit de bredere kerk en samenleving. Als u mee wilt praten, kunt u zich aanmelden bij de Facebookgroep: Classis Veluwe -Protestantse Kerk in Nederland . Dit is een besloten groep, zodat we kunnen voorkomen dat alles
en iedereen berichten in deze groep kan plaatsen.

U ontvangt deze ‘Ontmoeten op de Veluwe’ omdat u betrokken bent bij de Classicale Vergadering Veluwe.
Een aantal keren per jaar wil ik als classispredikant wat gedachten en zaken met u delen. Het is dus geen nieuwsbrief die volledigheid nastreeft, voor actuele informatie verwijs ik u naar de website van de classis.
U bent vrij deze nieuwsbrief verder te sturen en informatie hieruit te gebruiken in uw kerkblad of op uw website. Als u aandacht wil voor een activiteit of een impressie wil delen (van bv. een ringactiviteit) die ook van waarde kan zijn voor andere gemeenten, zie ik dat graag tegemoet.
Gegevens classispredikant Classis Veluwe:
ds. Wilbert van Iperen
w.vaniperen@protestantsekerk.nl
06 – 31 99 14 77
—————————————————————————————————-