Ontmoeten op de Veluwe

Ontmoeten op de Veluwe
Editie 2019-01
Inhoud
- Meditatie: Ontmoeten
- Bezoek classispredikant
- Ds. Erik Schuitemaker heeft beroep aangenomen
- Pionieren op de Veluwe
‘ De Sleutel’, Apeldoorn
‘ Pionieren met een kookeiland in de kerk’, Wezep
- Ringactiviteiten
- Bijeenkomst Predikanten algemene dienst / bijzondere opdracht
- Dorpskerkambassadeur Betsy Nobel aan het woord
- Mozaïek van kerkplekken
- Nashville verklaring
- ANBI: code rood
- Informatie over de Classis
——————————————————————————————————————————————–
Ontmoeten
Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik.Een bijzondere ontmoeting: het moment waarop de Emmaüsgangers Jezus herkennen in het breken van het brood. Op het schilderij hieronder is het nog niet zover. We zien twee mannen. De een kijkt met priemende ogen voor zich uit. Wat ziet hij? Waar denkt hij aan? De ander zit er wat peinzend bij. Denkt hij aan wat er de afgelopen dagen allemaal gebeurd is? Hoe dan ook, ze zijn zich nog niet bewust van de identiteit van de Gastheer die zij aan hun tafel hebben genodigd. Tot hij het brood breekt en aan hen geeft. Hij deelt zichzelf mee, het Levende Brood.
Het moment van herkenning is levensveranderend voor deze twee mannen. Waar ze eerst in verwarring waren over het lijden van Christus, brengt deze ontmoeting met de Levende hen tot de geloofsbelijdenis:
“De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt…”.
In de vorige uitgave van ‘Ontmoeten op de Veluwe’ stond het woord ‘horen’ centraal. De kernwoorden zijn afkomstig van de letters van het woord HOPEN (horen, ontmoeten, ondersteunen, prikkelen, pionieren, enthousiasmeren, evalueren, namens). We laten ons als gemeente van Christus niet in de eerste plaats leiden door optimisme of pessimisme, maar door de HOOP. We kerk is niet ons project. Christus, de Heer van de Kerk, roept ons samen. Tot op de dag van vandaag belijden we dat de Levende Heer onder ons is als we het brood breken en met elkaar delen (zowel in eredienst als in het pastoraat of het diaconaat), als we de wijn
inschenken en laten rondgaan. Midden in ons leven, met al onze vragen en onze zorgen, onze hoofdbrekens en onze traagheid. Ook vandaag klinkt zijn stem, wanneer we de Schriften openen. Gebroken brood, vergoten wijn, het levende Woord… zo wil de Heer bij ons zijn. Zo wil Hij ons laten delen in zijn verzoening en zijn vrede, zo roept Hij ons op te gaan in zijn spoor. Want het kan niet anders, de ontmoeting met Hem stempelt de ontmoeting met onze broeders en zusters, met de mensen die gevraagd of ongevraagd ons pad kruisen.
Ontmoeten in zijn naam, dat is ontmoeten met een houding van dienstbaarheid, met aandacht voor die ander, samen optrekken, een goed woord spreken, brood en wijn delen.
De Levende verschijnt. Er is sprake van ontmoeting, maar ook van scheiding: “… hij werd onttrokken aan hun blik” ? Het is, met woorden van de titel van een boek van Oosterhuis: “Zien, soms even”. De ontmoeting tussen God en mens kun je niet vastleggen, niet organiseren, niet voor jezelf claimen. God is de Heilige, wezenlijk nabij én hoog verheven.
Ook in de ontmoeting met onze medemens is het belangrijk hier oog voor te hebben. Echte ontmoeting is een geschenk en vindt plaats in vrijheid. Er is sprake van nabijheid én afstand. Je probeert die ander niet te manipuleren, niet in jouw voorbedachte vorm te gieten. Dat is een levenslang leerproces, want dat gaat in tegen onze behoefte aan controle. Waar ik niet krampachtig vasthoud aan wat mij zekerheid en vastheid geeft, kan de Ander met een hoofdletter mij aanspreken en een nieuwe weg wijzen. Een weg waarop ik de mens naast / tegenover mij zie
door de ogen van Christus.
——————————————————————————————————————————————–
Bezoek Classispredikant
Na een periode van verkennen en kennismaken, start ik binnenkort met het bezoeken van de gemeenten en predikanten / kerkelijk werkers in de classis. De afspraken met de kerkenraad worden gemaakt door onze tweede scriba, mw. Henny Dolstra-Muggen. Tot nu toe lukt het goed om in overleg met de kerkenraden tot een afspraak te komen. Dank voor uw flexibiliteit en gastvrijheid! Ik zie uit naar goede en inspirerende ontmoetingen.
——————————————————————————————————————————————–
Ds. Erik Schuitemaker heeft beroep aangenomen
Ds. Erik Schuitemaker heeft het beroep aangenomen. Hij   wordt m.i.v. 1 maart voor 0,25 FTE verbonden aan de   classis Veluwe als voorzitter van het classicale college   voor  de visitatie. Voor de overige 75% blijft hij als   gemeentepredikant verbonden aan de hervormde   gemeente te Elburg. Ik zie uit naar onze samenwerking   ten  dienste van de gemeenten in de classis. Op 17 maart zal hij in een kerkdienst in de Grote Kerk van Elburg verbonden worden aan classis Veluwe. Hij zal zelf voorgaan in deze dienst, de verbintenis wordt geleid door ds. Wilbert van Iperen.
De dienst begint om 9.30 uur. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om ds. Schuitemaker te feliciteren en elkaar te ontmoeten in  het Hervormd Kerkelijk Centrum naast de Grote Kerk.
——————————————————————————————————————————————–
Pionieren op de Veluwe
Als classis Veluwe willen we leven en werken vanuit een aantal kernwoorden, o.a. ontmoeten, ondersteunen en enthousiasmeren. Daarom is het belangrijk dat we elkaar vertellen wat we doen, waar ons hart sneller van gaat kloppen, welke drijfveren we hebben. In deze nieuwsbrief een kennismaking met een bestaande pioniersplek en een pioniersplek in wording
——————————————————————————————————————————————–
Pioniersplek ‘De Sleutel’, Apeldoorn
Ds. Loes Kraan (Protestantse gemeente Apeldoorn) is samen met Annemarie Heinink drijvende kracht achter pioniersplek ‘De Sleutel’. Loes Kraan schrijft hierover in het kerkblad van de Grote Kerk Apeldoorn:
groepen bewoners dichter bij elkaar komen te staan. Men praat meer met elkaar, er is meer openheid. Dit werd ons onlangs verteld door Jan Huizinga, directeur van de hiervoor genoemde basisschool. Een verheugend bericht dat het pioniersteam bemoedigt. Wat klein begonnen is, heeft een verrassende uitwerking! Zo’n 3,5 jaar geleden begon De Sleutel aan verbindingen tussen kinderen, ouders en vrijwilligers uit zeer verschillende culturele en religieuze achtergronden te werken. Respect en liefde voor elkaar zijn hierbij de  Sleutelwoorden, vanuit de liefde die Jezus ons voorleefde. Ook werken we veel met (Bijbel-)verhalen. Hierbij wordt al samen gevierd, o.a. bij de interculturele maaltijden waar moslims, christenen en andersgelovigen hand in hand samen bidden. Op eigen verzoek. Wat zou het mooi zijn als er een christelijke kerk-buurtplek kan ontstaan, waarin ook ruimte is voor kinderen en hun ouders om (speels) te vieren. Van harte hoop ik dat de laagdrempelige kerkdiensten van de wijksectie Open Hof hier dienstbaar aan kunnen zijn. Een kans die ons door de school niet zomaar wordt geboden.” Zie voor meer informatie over deze pioniersplek: https://sleutel-apeldoorn.nl/
——————————————————————————————————————————————–
Pionieren met een kookeiland in de kerk
Op 16 december 2018 is in de Kruiskerk in Wezep de
intentieverklaring getekend om naar een pioniersplek toe   te werken. Na een renovatie van het interieur van de kerk   moet dit nieuwe kerkinitatief komende zomer van start  gaan.
Het  pioniersteamstaatonderleidingvan‘kookdominee’
Han Wilmink, die nu 1 ½ jaar predikant van de Kruiskerk is.   Hij wil zijn jarenlange landelijke ervaring met Bijbelse kookworkshops onder de noemer “Bijbels Culinair” inzetten. Rond een prachtig nieuw kookeiland in de ontmoetingsruimte van de kerk ontstaat hopelijk iets nieuws, een gemeenschap. “Samen koken, samen eten, verbinding van maal en (Bijbel)verhaal” Dat zijn sleutelwoorden die passen bij deze nieuwe pioniersplek. Samen koken en eten verbindt mensen.
Er wordt in pioniersplekken in het land wel meer samen gegeten, maar de bijzondere gerechten in de lijn van de Bijbelse traditie, de symboliek en de verhalen die daarbij horen maken van deze pioniersplek toch iets unieks.
Ds. Han Wilmink: “We richten ons allereerst op mensen uit Wezep en de regio Zwolle maar groepen uit het hele land geven we ook graag een warm en smakelijk welkom, om hen te inspireren en hun ervaringen bij ons in te zetten in de eigen gemeente. We willen ook nadrukkelijk een sociale en diaconale functie gaan vervullen in het dorp. We hopen dat mensen de relevantie van geloof en kerk zo (weer) zullen ontdekken! Ik gun anderen graag het evangelie!” Een ander doel is om de verschillende kerkgemeenschappen in Wezep e.o. meer met elkaar te verbinden.
“Aan tafel worden vreemden tot vrienden” aldus de ervaring van de kookdominee. De naam van deze pioniersplek wordt: KRUISPUNT WEZEP, ontmoeten rond maal en Verhaal.
Het pioniersteam kan nog wel een paar enthousiaste mensen extra gebruiken, met name voor de PR en de financiën.
Info via: hanwilmink@home.nl
——————————————————————————————————————————————–
Ringactiviteiten
De ring is een nieuw fenomeen in de Protestantse Kerk en geen voortzetting van de voormalige classis. Tegen de werkgroep of kerkenraad die zich inzet voor de ontmoeting in ringverband zeggen we dus: laat de creativiteit maar stromen! De activiteiten kunnen zich richten op allerlei doelgroepen, afhankelijk van het doel en de inhoud van de bijeenkomst. U kunt bijv. denken aan een fietstocht langs de kerken voor alle gemeenteleden in een bepaald gebied, een avond over kerkbalans voor kerkrentmeesters, een inspiratiebijeenkomst voor jeugdwerkers, een debatavond voor jongeren etc. Het bekendmaken van de activiteiten van de ring is een taak van de voorbereidende werkgroep / kerkenraad. Wilt u deze informatie ook naar de scriba van Classis Veluwe sturen? Dan kunnen wij zorgen voor plaatsing op website, nieuwsbrief etc.
——————————————————————————————————————————————–
Ring Nijkerk
Op 18 februari komt de ring Nijkerk voor het eerst bij elkaar. Dat betekent dat alle ringen in de nieuwe classis binnen een jaar een start hebben gemaakt. Op deze avond is ds. Nynke Dijkstra te gast rondom het thema: “ Van volkskerk naar missionaire gemeente, een uitdaging…” U / jij bent van harte welkom in ‘De Schakel’, Oranjelaan 10 in Nijkerk. Aanvang: 19.30 uur; vanaf 19.15 uur is er koffie en thee.
——————————————————————————————————————————————–
Ring Hattem
Op donderdag 21 maart organiseert de ring Hattem een avond voor belangstellenden uit de verschillende PKN-gemeenten. Onderwerp op deze avond is het  geloofsgesprek. Teuni van de Water zal dit behandelen en oefenen. Als u van plan bent te komen, kunt u zich opgeven via het emailadres: janberkhof@kpnmail.nl (graag voor 14 maart). De avond begint om 19.30 uur, vanaf 19.00 uur is er koffie en thee.
——————————————————————————————————————————————–
Ring Harderwijk
Op 27 maart komt ring Harderwijk voor de tweede keer bij elkaar. Het thema van deze avond is: “Jong en oud in de gemeente”. Twee predikanten zullen een inleiding houden. De stelling van ds. J. Swager (Doornspijk) is: “Jongeren zijn anno 2019 veel bewuster met het geloof bezig dan de vorige generaties…!” Ds. G. Herwig (Nunspeet) zal dit thema belichten met de stelling: “De christelijke gemeente is dé plek voor het (geloofs-)gesprek tussen de generaties…! Maar hoe?” Naast de inleidingen is er ruimte voor onderling gesprek en ontmoeting. De avond wordt gehouden in “De Wheme” te Harderwijk, Kerkplein 2; aanvang 19.30 uur.
——————————————————————————————————————————————–
Bijeenkomst Predikanten algemene dienst / bijzondere opdracht
In het najaar is er een bijeenkomst geweest van kerkelijk werkers in Classis Veluwe. Komend voorjaar zijn de predikanten in algemene dienst of met een bijzondere opdracht aan de beurt. Als u tot deze groep behoort, heeft u als het goed is een uitnodiging ontvangen (zo niet, neem dan contact op met scriba Gerrit Bok: cvVeluwe@kpnmail.nl). Deze bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 21 maart in Mennorode, Apeldoornseweg 185, 8075 RJ Elspeet, aanvang 10.30 uur (koffie v.a. 10.00 uur). Tijdens de bijeenkomst zal er veel ruimte zijn voor onderlinge ontmoeting, zowel tussen jullie als collega’s als met
(de  vertegenwoordigers van) classis Veluwe. Om 12.30 uur sluiten we af met een gezamenlijke lunch.
—————————————————————————————————-dorpskerkambassadeur Betsy Nobel aan het woord
“Je moet wel van reizen houden”! Die opmerking kreeg ik als beginnend dorpskerkambassadeur mee. Maar ach, als je dan door het donker slingerend over landweggetjes ineens een kerk ziet waar het licht brandt, dan ben ik die reis al snel vergeten en zie ik uit naar de reis die we samen gaan maken op de avond waarop ik uitgenodigd ben. “Het is al lang geleden dat we de tijd hebben gemaakt om eens echt met elkaar in gesprek te zijn”, vertrouwt de ontvangende dominee mij toe. “Ik vind de avond nu al geslaagd.” Wat is het heerlijk om namens de  dorpskerkenbeweging, beweging te brengen in het denken en doen van mensen die zo trouw zich verbinden aan de kerk. Als ik als dorpskerkambassadeur een bijeenkomst verzorg, dan hoop ik vooral dat de mensen die zijn gekomen het gevoel krijgen dat zij er toe doen. Dat er waardering is voor al het werk dat zij verzetten in de kerk en in hun dorp. Dat het niet voor niets is en vooral ook dat het niet niets is. “Eigenlijk doen we best heel veel”, is een veel gehoorde opmerking als we daar met liefde en aandacht naar gekeken hebben. En als we dan samen dat alles wat er gebeurt in een breder perspectief plaatsen, namelijk met de blik op het dorp waarin we leven, dan zie ik dat mensen daar nieuwe energie van krijgen. Meer doen is lang niet altijd nodig, maar het net even anders doen, door je te verbinden met andere mensen uit het dorp geeft nieuwe kansen en blije gezichten.
Na de bijeenkomst gaan ook de deelnemers weer naar huis. Zij rijden over dezelfde weg als toen ze kwamen, maar stiekem hoop ik dat, ook al is het donker, ze hun dorp nu toch net even met andere ogen zien.
Het verlangen van de Dorpskerkenbeweging is om in beweging te zijn en in beweging te zetten.
Daarom zijn de drie dorpskerkambassadeurs allemaal ook werkzaam in “het veld”. Zelf werk ik ook als predikant in de dorpen Terwolde en De Vecht.
De dorpskerkambassadeurs willen mensen en kerken inspireren zelf mee te gaan in die beweging en ook zelf onderling contacten te leggen. Wij zijn de aanjagers van de dorpskerkenbeweging, maar hopen er op dat de beweging steeds meer gedragen zal worden door de dorpskerken zelf. We worden blij van reacties en input en als er onder jullie mensen zijn die mee willen denken en mee willen doen, dan horen we dat ook graag.
En natuurlijk komen ik van harte bij jullie langs!
De dorpskerkenbeweging heeft een website www.dorpskerkenbeweging.nl. Daar kun je je ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Daarnaast is er een facebookpagina Dorpskerkenbeweging. Ook daar kunnen verhalen gedeeld worden. Meld je aan als lid en doe mee!
——————————————————————————————————————————————–
Mozaïek van Kerkplekken
Elders in deze nieuwsbrief kunt u lezen over  pioniersplekken in classis Veluwe. Er wordt gezocht naar   (nieuwe) vormen van kerk-zijn die aansluiten bij de   context waarin mensen leven. Er zijn goede initiatieven   met mooie resultaten, andere pioniersplekken hebben het moeilijk of stoppen, een aantal   pioniersplekken wordt volwassen. Het moderamen van de Protestantse Kerk heeft onderzoek laten doen naar de fundamentele vragen over kerk-zijn die bij nieuwe vormen van kerk-zijn een rol (kunnen) spelen: rond lidmaatschap, de rol van predikanten, sacramenten en de organisatie van de kerk. Er worden niet alleen vragen gesteld, maar ook een mogelijke weg gewezen. Voordat de Generale Synode zich hier verder over buigt, zijn er 5 bijeenkomsten in het land gepland waarin u / jij geïnformeerd wordt over pionieren en feedback kunt geven. Voor de nota ‘Mozaïek van kerkplekken’ en verdere informatie verwijs ik u naar de site van de Protestantse Kerk.2 Op 7 februari is er een bijeenkomst in ‘De Hofstad’ in Apeldoorn (inloop: 19.30 uur; aanvang: 20.00 uur). Op de site van de Protestantse Kerk kunt u zich aanmelden.
——————————————————————————————————————————————–
Nashville-verklaring
Er is het nodige gezegd en geschreven over de Nashville   verklaring.
Het is een ‘thema’ dat gevoelig ligt, in de bredere   samenleving en in veel gemeenten die deel uitmaken van de Protestantse Kerk. Het woord ‘thema’ in de vorige regel zet ik bewust tussen haakjes. Wanneer we homoseksualiteit en de mogelijkheid tot het zegenen van homoseksuele relaties in lokale gemeenten als een thema benaderen, lopen we het gevaar de mens naast en tegenover ons uit het oog te verliezen. Naast, omdat hij of zij een mens is als ik, kwetsbaar en uniek, geschapen naar Gods beeld. Tegenover, omdat hij of zij anders is en ik hem / haar niet mag kneden naar mijn beeld en gelijkenis. Ik sluit van harte aan bij de oproep van scriba ds. René de Reuver. Hij onderstreept dat we in de Protestantse Kerk terughoudend dienen te zijn in ons waardeoordeel, zodat we een veilig en open gesprek kunnen hebben over seksualiteit en gender in de gemeente.
——————————————————————————————————————————————–
ANBI: code rood
Uit onderzoek is gebleken dat een flink deel van de gemeenten en diaconieën nog niet voldoet aan de ANBI-normen. Op de site van de Protestantse Kerk wordt op de vraag ‘Gaat de belastingdienst controleren?’ het volgende antwoord gegeven: “ Ja, dat gaan ze zeker. Overleg tussen de Belastingdienst en de dienstenorganisatie heeft geleerd dat de Belastingdienst start met (digitale) controles op plaatselijk niveau. Wanneer zaken niet in orde zijn, volgt een waarschuwingsbrief van de Belastingdienst met een termijn van een aantal weken. Wanneer daarna blijkt dat de transparantie niet in orde is, kan de Belastingdienst de ANBI-beschikking per rechtspersoon intrekken. Met als mogelijk gevolg geïrriteerde gemeenteleden, geschrokken kerkrentmeesters, teleurgestelde diakenen…”. Check of uw gemeente voldoet aan de ANBI regeling en voorkom onnodige problemen voor u zelf en voor anderen! Zie voor verdere informatie: https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/
——————————————————————————————————————————————–
https://www.protestantsekerk.nl/thema/mozaiek-van-kerkplekken/
Website Classis Veluwe: www.pknclassisveluwe.nl .
We wijzen u ook op de Facebookpagina van onze classis: Classis Veluwe – Protestantse Kerk .
Ook daar vindt u informatie over activiteiten, impressies van bijeenkomsten en andere relevante informatie vanuit de bredere kerk en samenleving.
Als u mee wilt praten, kunt u zich aanmelden bij de Facebookgroep: Classis Veluwe -
Protestantse Kerk in Nederland . Dit is een besloten groep, zodat we kunnen voorkomen dat alles en iedereen berichten in deze groep kan plaatsen.
U ontvangt deze ‘Ontmoeten op de Veluwe’ omdat u betrokken bent bij de Classicale Vergadering Veluwe.
Het is geen nieuwsbrief die volledigheid nastreeft. Een aantal keren per jaar wil ik als classispredikant wat gedachten en zaken met u delen. U bent vrij de informatie te gebruiken in uw kerkblad of op uw website.
Gegevens classispredikant Classis Veluwe:
ds. Wilbert van Iperen
w.vaniperen@protestantsekerk.nl
06 – 31 99 14 77
—————————————————————————————————-